Kişisel Veri Bilgilendirme Formu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Pizza Pizza”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir;

İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, başta sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet, kampanya, indirim ve özel teklifler sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, yazılım geliştirmek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da bizim ve bağlı şirket, iştirak ve iş ortaklarımızın (*) tabi olduğu kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve muhafaza edilmesi için Pizza Pizza tarafından gerekli teknik ve yönetimsel tedbirler alınmaktadır.

Paylaşılması

Kişisel ve data verileriniz, Pizza Pizza’nın hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerindeki koşullara uygun olarak bedelli veya bedelsiz olarak paylaşılabilecektir.(*)

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Toplanma Biçimleri ve Hukuksal Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz Pizza Pizza veya Pizza Pizza adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından,, anketler, internet siteleri, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları,vb. kanallar yoluyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, toplanmaktadır.

Kanuni Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için Pizza Pizza’ya yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz.

Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Adres: 29 Ekim Mahallesi Pizza Pizza Sokak No:16/1 Torbalı/İzmir

Bu çerçevedeki başvurularınız en çok 30 gün içerisinde neticelendirilecektir. Söz konusu başvurular ücretsizdir; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket’in Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

İletişim Bilgileri

Yukarıda e) paragrafında belirtilen haklarınızı kullanmak için kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizi detaylı anlatan metninizi Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, 29 Ekim Mahallesi, Pizza Pizza Sokak, No:16/1 Torbalı/İzmir adresine iletebilirsiniz.